موسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی
پنجشنبه 21/2/1396

اولین نشست هم اندیشی توسعه ورزش در مناطق محروم برگزار شد

اولین نشست هم اندیشی توسعه ورزش در مناطق محروم با حضور 35 نفر از امامان جماعت و مسئولین کانون های فرهنگی پهنه ی شهرک شهید رجایی در مجتمع شماره 3 تربیت بدنی آستان قدس رضوی در شهرک شهید رجایی برگزار شد.  
 

در این نشست طرح تحول ورزش مناطق محروم که یکی از برنامه های راهبردی تربیت بدنی آستان قدس رضوی در سال 1396 است و راهکارهای اجرایی آن مورد بررسی قرار گرفت.