موسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی

کلاس های آموزشی اوقات فراغت آقایان

 

کلاس های آموزشی اوقات فراغت آقایان
دوره اول - 8 جلسه (ویژه ماه مبارک رمضان) 
تاریخ شروع : روزهای زوج 96/3/17 و فرد 96/3/18
دوره دوم - 24 جلسه 
تاریخ شروع : روزهای زوج 96/4/7 و فرد 96/4/8
دوره سوم - 8 جلسه
تاریخ شروع : روزهای زوج 96/6/1 و فرد 96/6/5

کلاس های آموزشی شنا اوقات فراغت آقایان
دوره ویژه ماه مبارک رمضان - 12 جلسه (فشرده)
تاریخ شروع : 96/3/16
دوره اول - 12 جلسه
تاریخ شروع : روزهای زوج 96/4/7 و فرد 96/4/8
دوره دوم - 12 جلسه
تاریخ شروع : روزهای زوج 96/5/4 و فرد 96/5/8
دوره سوم - 12 جلسه (فشرده)
تاریخ شروع : 96/6/4