موسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی

اولین نشست هم اندیشی توسعه ورزش در مناطق محروم برگزار شد

اولین نشست هم اندیشی توسعه ورزش در مناطق محروم با حضور 35 نفر از امامان جماعت و مسئولین کانون های فرهنگی پهنه ی شهرک شهید رجایی در مجتمع شماره 3 تربیت بدنی آستان قدس رضوی در شهرک شهید رجایی برگزار شد.  
 

در این نشست طرح تحول ورزش مناطق محروم که یکی از برنامه های راهبردی تربیت بدنی آستان قدس رضوی در سال 1396 است و راهکارهای اجرایی آن مورد بررسی قرار گرفت.